Технически показатели и свойства на GFRC

Крайните технически показатели и свойства на панелите от GFRC до голяма степен зависят от множество фактори: състав на сместа, метод и цялостно качество на изработка, процентно съдържание на фибри       , допълнителни добавки към сместа и много други. Има два основни вида GFRC панели, класифицирани според  процеса им на производство, който оказва  съществена разлика в якостните характеристики на панелите.

  1. Първият тип е GFRC за пръскане (GFRC Hand Spray). При този метод сместа се пръска ръчно със специална машина, която добавя стъклените фибри в самия процес на пръскане на сместа. върху предварително подготвената форма според елемента който се изпълнява. При този способ може много точно да се регулира съдържанието на стъклените фибри в сместа, което оказва съществено значение върху якостните характеристики. 
  2. Вторият метод е чрез леене и вибриране (GFRC Cast Premix). При него фибрите се добавят предварително в бетоновата смес и поради спецификата на предварителното смесване са в по-малко процентно съотношение, вследствие на което готовите елементи имат по слаби якостни характеристики отколкото при първия метод.

За определяне на подходящите конструктивни свойства и параметри, както  и за наблюдение и контролиране  на качеството по време на производството обикновено  се взимат в предвид проби направени  на 28 ден от изработката на елемента. Типичните средни стойностите на тези свойства на GFRC, изработен чрез пръскане или леене са показани по долу:

Всички стойности, дадени в таблицата, са само референтни  и не се използват при проектиране.

Международната асоциация за армиран със стъклени влакна бетон (IGFRCA), класифицира GFRC в три категории на материала  въз основа на якостта на огъване на 28 ден. Това са клас 18, клас 10 и клас 5, като между тях има значителни разлики, които са илюстрирана от номиналната крива на деформация на напрежението в следната таблица: